www.gjournal.ksu.ac.th   |   สำหรับเจ้าหน้าที่ 
 

» About G-Journal
ข้อมูลเกี่ยวกับวารสารการบริหารปกครอง
Contact (ติดต่อสอบถาม)
» Guidelines for Authors
Guidelines for Authors (คำแนะนำการเขียนต้นฉบับ)
Account Name (ชื่อบัญชีธนาคารสำหรับการโอนค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความ)
ค่าธรรมเนียมวารสาร
» วารสารวิชาการ
Journal Volume 7 Number 1 วารสาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561)
Journal Volume 6 Number 2 วารสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2560)
Journal Volume 6 Number 1 วารสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560)
Journal Volume 5 Number 2 วารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2559)
Journal Volume 5 Number 1 วารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2559)
Journal Volume 4 Number 2 วารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2558)
Journal Volume 4 Number 1 วารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2558)
Journal Volume 3 Number 2 วารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2557)
Journal Volume 3 Number 1 วารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2557)
Journal Volume 2 Number 2 วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2556)
Journal Volume 2 Number 1 วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2556)
Journal Volume 1 Number 2 วารสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2555)
Journal Volume 1 Number 1 วารสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2555)
› ส่งบทความออนไลน์
   แบบฟอร์มส่งบทความ 
คำชี้แจง : ช่องกรอกข้อมูลที่มีขอบสีแดง จำเป็นต้องกรอกข้อมูลทุกช่อง
คำนำหน้า :
ตำแหน่งทางวิชาการ :
ชื่อ :
นามสกุล :
สถาบัน/ที่ทำงาน :
ที่อยู่ :
เบอร์โทรติดต่อ :
คำชี้แจง : กรุณาระบุอีเมล์ เพื่อใช้ในการส่งข้อมูลข่าวสาร
อีเมล์ :
คำชี้แจง : ไฟล์ที่จะอัพโหลดห้ามมี จุด[.] ในชื่อไฟล์ และต้องเป็นไฟล์ประเภท pdf, doc, docx เท่านั้น
ชื่อบทความ (TH) :
ชื่อบทความ (EN) :
อัพโหลดบทความ :
0%
ใส่ตัวอักษร :   (รหัสยืนยันตัวตน)