www.gjournal.ksu.ac.th   |   สำหรับเจ้าหน้าที่ 
 

» About G-Journal
ADVISORY (ที่ปรึกษาวารสาร)
Editorial Board & Peer Reviews (กองบรรณาธิการและผู้กลั่นกรองและตรวจสอบผลงาน)
Chief Editors (บรรณาธิการ)
About Governance Journal (เกี่ยวกับวารสารการบริหารปกครอง)
The Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) ranks both journals tier 1.(หนังสือรับรองมาตรฐานวารสาร TCI กลุ่มที่ 1)
The Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) ranks both journals tier 1.ผลการประเมินคุณภาพวารสารการบริหารปกครอง อยู่ใน TCI กลุ่มที่ 1
The Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) ranks both journals tier 2.(หนังสือรับรองมาตรฐานวารสาร TCI กลุ่มที่ 2)
Contact (ติดต่อสอบถาม)
» Guidelines for Authors
ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
Guidelines for Authors (คำแนะนำการเขียนต้นฉบับ)
Account Name (ชื่อบัญชีธนาคารสำหรับการโอนค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความ)
Fee to publish a journal (ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์)
G-Journal Flow Chart (ขั้นตอนการส่งบทความ)
ส่งบทความผ่านระบบ ThaiJo
» วารสารวิชาการ
Journal Volume 1 Number 1 วารสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2555)
Journal Volume 1 Number 2 วารสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2555)
Journal Volume 2 Number 1 วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2556)
Journal Volume 2 Number 2 วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2556)
Journal Volume 3 Number 1 วารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2557)
Journal Volume 3 Number 2 วารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2557)
Journal Volume 4 Number 1 วารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2558)
Journal Volume 4 Number 2 วารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2558)
Journal Volume 5 Number 1 วารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2559)
Journal Volume 5 Number 2 วารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2559)
Journal Volume 6 Number 1 วารสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560)
Journal Volume 6 Special Issue (September 2017) วารสาร ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ (กันยายน 2560)
Journal Volume 6 Number 2 วารสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2560)
› Journal Volume 6 Number 2 วารสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2560)
บทบรรณาธิการ
(Editorial)
(ผู้แต่ง : กตัญญู แก้วหานาม)
ประชารัฐจากรายการคืนความสุข ให้คนในชาติคืออะไร?
(What is Civil State From Restore Happiness to the Nation Program?)
(ผู้แต่ง : ปิยากร หวังมหาพร)
การศึกษามาตรฐานแรงงานสัมพันธ์ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ : การสะท้อนและแนวทาง การประยุกต์ใช้เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ การปฏิรูปกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทย ประเทศในทวีปเอเชีย และประเทศในประชาคมอาเซียน
(The Studies of the ILO’s Industrial Relations Standards: A Reflection, and the Application Guidelines for Strengthening of the Industrial Relations Law Reform in Thailand, Asian and ASEAN Community Countries)
(ผู้แต่ง : โชคชัย สุทธาเวศ)
วัฒนธรรมชุมชนกับกระบวนการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในการให้บริการสาธารณะ ในระดับชุมชนท้องถิ่น
(Community Cultures & Citizenships Enhancement Process for Delivering Public Service at Local Community Level)
(ผู้แต่ง : วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ และ นพพล อัคฮาด)
การศึกษาผลกระทบของวันหยุดทำการต่อการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่างเดือนมกราคม 2535-เดือนสิงหาคม 2556
(Holiday Effect in Stock Exchange of Thailand from January 1992 - August 2013)
(ผู้แต่ง : เอกภัทร มานิตขจรกิจ)
การบริหารจัดการและอำนาจในการใช้จ่ายเงินทุนขององค์กรเอกชน: กรณีศึกษาองค์กรเอกชนประเทศกัมพูชา
(NGOs’ Financial Management and Executive Director’s Discretionary Power: A Case Study of Cambodia NGOs)
(ผู้แต่ง : เชนนี ชอง และ เพ็ญณี กันตะวงษ์ แนรอท)
ระดับการส่งผลระหว่างการรับรู้คุณประโยชน์โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ความไว้วางใจของลูกค้า และลักษณะทางประชากรศาสตร์ต่อการรับรู้คุณค่าตราของรัฐวิสาหกิจสาธารณูปโภคด้านพลังงานไฟฟ้า
(The Impact Level Between Perceived Relative Advantage of Corporate Social Responsibility (CRS Project) and Customer Trust in Term of Demographic Characteristics and Brand Quality of State-Enterprises in Electricity)
(ผู้แต่ง : อัญวรรณ พรพรหมรักษ์ , จรัญญา ปานเจริญ** และ อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า***)
การประเมินและทบทวนสถานภาพการดำเนินงาน ขององค์การไม่แสวงหาผลกำไร ประเภทศาลเจ้าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย
(The Evaluation and Review of Operational Status of the Shrines, Nonprofit Organization under the Ministry of Interior’s Rule)
(ผู้แต่ง : วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์ , พรชัย เทพปัญญา** และ สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ***)
การบริหารโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ การเรียนรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
(The Eco Schools Management Focus on Learning Outcomes towards Sustainable Development)
(ผู้แต่ง : พรรณี อัครเดชเรืองศรี ,และพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์**)
กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนทางเลือกตาม แนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถ ของพลเมืองปัจเจกชนนิยม
(Management Strategies of Alternative Schools According to the Concept of Individualism Citizenship Capacity Building)
(ผู้แต่ง : วัชระ จตุพร , และ ชญาพิมพ์ อุสาโห**)
กลยุทธ์การบริหารสถาบันอุดมศึกษาตาม แนวคิดการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
(Management Strategies of Higher Education Institutions According to the Concept of Green University)
(ผู้แต่ง : ฐิติกรณ์ ยาวิไชย จารึกศิลป์ และนันทรัตน์ เจริญกุล**)
กลยุทธ์การบริหารสถาบันอุดมศึกษาตาม แนวคิดการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
(Management Strategies of Higher Education Institutions According to the Concept of Green University)
(ผู้แต่ง : ฐิติกรณ์ ยาวิไชย จารึกศิลป์ และนันทรัตน์ เจริญกุล**)
การวิเคราะห์พลวัตงบประมาณรายจ่าย องค์การบริหารส่วนตำบล
(Dynamic Analysis on Expenditure Budget of Sub-district Administration Organization)
(ผู้แต่ง : เตชทัช คลายโศกก์)
การนำนโยบายด้านแรงงานไปปฏิบัติในการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย
(Implementation of Thai Labour Policy In Integrating into Asean Economic Community)
(ผู้แต่ง : พรพิมล ปลั่งศรีสกุล , ปิยากร หวังมหาพร**, สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์***, และ สุรชัย ศิริไกร****)
รูปแบบการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของผู้ใช้น้ำ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(The Participatory Development Models on the Water Resources Management of Water Users in The Royal Initiative Development Project of Nam Khum River Basin)
(ผู้แต่ง : กชกร เดชคะคำภู**, ยุภาพร ยุภาศ***, เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร****และ วิทยา เจริญศิริ*****)
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนประมงอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษาบ้านทับปลา ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
(Economic Development in the Fishing Villages of Tubpla, Nhongsuang, Nhongkungsri, Kalasin)
(ผู้แต่ง : ธวัชชัย เคหะบาล)
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยชุมชนที่เหมาะสม กับบริบทและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ : กรณีศึกษาตำบลยอดชาด จังหวัดนครพนม
(Participation in Development of Quality of Disabled People’s Life Being Suitable with the Community Context and Environment of The Area : A Case Study of Yodchat, Nakhon Phanom)
(ผู้แต่ง : จารุกัญญา อุดานนท์ , กชกร เดชะคำภู**, ทิพาภรณ์ หอมดี***, และ รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ****)
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการตำรวจไทย
(The Proposed Policy For Desired Characteristics Thai Polices)
(ผู้แต่ง : สาวิตรี ลาแสง* และ ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ**)
ประสิทธิผลการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:กรณีศึกษาการจัดเก็บภาษีน้ำมันขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
(Effectiveness of Revenue Collection of Local Administrative Organization : Case Study of Oil Tax Collection by the Provincial Administrative Organization (PAO) )
(ผู้แต่ง : ธมนันท์ นุ่นสิงห์ และ เอกพร รักความสุข**)
ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(Factors Affecting the Management of Local Administrative Organization in Ban Tha Khun, Surat Thani)
(ผู้แต่ง : นิพนธ์ ทาบุราญ)
การพัฒนารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
(Product Development based on The Creative Economy Concept in to Value – Added of Pratoon Community, Surin)
(ผู้แต่ง : อภิชา พรเจริญกิจกุล และ รัชฏาพร เกตานนท์ แนวแห่งธรรม**)
ดาวดิน : จากความหวังสู่เหยื่อกับความมืดบอด ในอนาคตของสังคมไทย
(Dao Din Student Activists: From Hope to Victims under the Thai Society of Darkness)
(ผู้แต่ง : ศิวัช ศรีโภคางกุล, อรรถพล เมืองมิ่ง, และ โทมัส วูลสมา)
ความสำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อความมั่นคงด้านเส้นทางขนส่งพลังงานของจีน
(The Significance of Southeast Asia for the Stability of China’s Energy Transportation Route)
(ผู้แต่ง : ธัชพงศ์ เภกะสุต)
มนุษยธรรมนิยม : โฉมใหม่ของจักรวรรดินิยมใหม่
(Humanitarianism: the New Face of Neo-Colonialism)
(ผู้แต่ง : ปาณิศา ศรีเปารยะ)
แนวคิดปิตาธิปไตยในพระวินัยปิฎก
(A Concept of Patriarchy in Vinaya Pitaka)
(ผู้แต่ง : พระเมษชัย ใจสำราญและประเทือง ม่วงอ่อน**)
การสืบราชสมบัติในกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 1893 - 2310
(Royal Succession in Ayutthaya Kingdom, 1350 – 1767 AD)
(ผู้แต่ง : สมเกียรติ วันทะนะ)
บทความปริทรรศน์หนังสือ
(Book Review GOVERNANCE : A Very Short Introduction (2012) by Mark Bevir)
(ผู้แต่ง : นพพล อัคฮาด)