www.gjournal.ksu.ac.th   |   สำหรับเจ้าหน้าที่ 
 

» About G-Journal
ADVISORY (ที่ปรึกษาวารสาร)
Editorial Board & Peer Reviews (กองบรรณาธิการและผู้กลั่นกรองและตรวจสอบผลงาน)
Chief Editors (บรรณาธิการ)
About Governance Journal (เกี่ยวกับวารสารการบริหารปกครอง)
The Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) ranks both journals tier 1.(หนังสือรับรองมาตรฐานวารสาร TCI กลุ่มที่ 1)
The Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) ranks both journals tier 1.ผลการประเมินคุณภาพวารสารการบริหารปกครอง อยู่ใน TCI กลุ่มที่ 1
The Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) ranks both journals tier 2.(หนังสือรับรองมาตรฐานวารสาร TCI กลุ่มที่ 2)
Contact (ติดต่อสอบถาม)
» Guidelines for Authors
ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
Guidelines for Authors (คำแนะนำการเขียนต้นฉบับ)
Account Name (ชื่อบัญชีธนาคารสำหรับการโอนค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความ)
Fee to publish a journal (ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์)
G-Journal Flow Chart (ขั้นตอนการส่งบทความ)
ส่งบทความผ่านระบบ ThaiJo
» วารสารวิชาการ
Journal Volume 1 Number 1 วารสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2555)
Journal Volume 1 Number 2 วารสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2555)
Journal Volume 2 Number 1 วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2556)
Journal Volume 2 Number 2 วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2556)
Journal Volume 3 Number 1 วารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2557)
Journal Volume 3 Number 2 วารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2557)
Journal Volume 4 Number 1 วารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2558)
Journal Volume 4 Number 2 วารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2558)
Journal Volume 5 Number 1 วารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2559)
Journal Volume 5 Number 2 วารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2559)
Journal Volume 6 Number 1 วารสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560)
Journal Volume 6 Special Issue (September 2017) วารสาร ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ (กันยายน 2560)
Journal Volume 6 Number 2 วารสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2560)
› Journal Volume 6 Special Issue (September 2017) วารสาร ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ (กันยายน 2560)
กองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความประจำฉบับพิเศษ
(Editorial Board & Peer Reviews)
(ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการ)
บทบรรณาธิการ
(Editorial)
(ผู้แต่ง : บรรณาธิการ)
สารจากท่านวิรัช ชินวินิจกุล องคมนตรี
(ผู้แต่ง : ท่านวิรัช ชินวินิจกุล องคมนตรี)
สารจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
(ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี)
สารจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
(ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์)
สารบัญ
(Contents)
(ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการ)
บทความพิเศษ "ปฐมบทมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์"
(The Origin of Kalasin University)
(ผู้แต่ง : จิระพันธ์ ห้วยแสน)
ความรับผิดของแพทย์ผู้ให้บริการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วย การเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558
(Medical Practitioners’ Liability Accroding to the Protection of Children Born by Assisted Reproductive Technology in Medical Science Act B.E. 2558)
(ผู้แต่ง : พรชัย สุนทรพันธ์ุ)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กับ แนวทางการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข แก่ประชาชนไทย
(The Constitution of the Kingdom of Thailand 2017 with the Reform of the Health Service System)
(ผู้แต่ง : กฤษณ์ ขุนลึก)
เศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐกิจวัฒนธรรมชุมชน และความหลากหลายทางชีวภาพ ในชุมชนหมู่บ้านไทย
(Sufficiency Economy, Community Cultural Economy and Biodiversity in the Thai Village Community)
(ผู้แต่ง : ธันวา ใจเที่ยง , ปัญญา เถาว์ชาลี** และกตัญญู แก้วหานาม***)
วิถีประชาธิปไตยในบริบท วัฒนธรรมชุมชนอีสาน
(Democratic Way in the Community Cultural Context of Thai Northeastern)
(ผู้แต่ง : นพพล อัคฮาด)
การพัฒนาคู่มือสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติสำหรับวิสาหกิจทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
(The Development of Communicative English Handbook on Communication with Foreign Tourists for Ban Phon Praewa Silk Weaving Entrepreneur at Khammuang District of Kalasin Province)
(ผู้แต่ง : ศาตรา สหัสทัศน์ , ชนกกานต์ สหัสทัศน์**, ธีติพล วิมุกตานนท์** ไพรวัลย์ หารฤทธิ์**และ นุชจรินทร์ ทรัพย์สมบัติ**)
การพัฒนาศักยภาพกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นกก บ้านโนนนาค ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
(The Potential Development of Reed Product Making Group at Non Nak Village, Bua Ban, Yang Talat, Kalasin)
(ผู้แต่ง : ณัฐวดี พัฒนโพธิ์)
บทบาทกลุ่มนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
( Roles of Kalasin University Citizen Journalist Group Toward Local Community Development)
(ผู้แต่ง : ธีรนันท์ ขันตี)
สถานภาพฮูปแต้มอีสานศึกษา : อดีตจนถึงปัจจุบัน
(The Status of Isan Mural Studies : Past to Present )
(ผู้แต่ง : กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์)
SOTUS พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง : การประกอบสร้างอัตลักษณ์เพศนอกกรอบ ในนวนิยายรักวัยรุ่นแนววาย
(SOTUS The Evil Sophomore and the Freshman : Construction of Queer Identity in the Y Novel)
(ผู้แต่ง : อนุชา พิมศักดิ์**และโสภี อุ่นทะยา***)
บทความปกิณกะ "แนะนำประวัติเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์"
(Introducing History about Kalasin University)
(ผู้แต่ง : ข้อมูลจากกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์)