www.gjournal.ksu.ac.th   |   สำหรับเจ้าหน้าที่ 
 

» About G-Journal
ADVISORY (ที่ปรึกษาวารสาร)
Editorial Board & Peer Reviews (กองบรรณาธิการและผู้กลั่นกรองและตรวจสอบผลงาน)
Chief Editors (บรรณาธิการ)
About Governance Journal (เกี่ยวกับวารสารการบริหารปกครอง)
The Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) ranks both journals tier 1.(หนังสือรับรองมาตรฐานวารสาร TCI กลุ่มที่ 1)
The Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) ranks both journals tier 1.ผลการประเมินคุณภาพวารสารการบริหารปกครอง อยู่ใน TCI กลุ่มที่ 1
The Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) ranks both journals tier 2.(หนังสือรับรองมาตรฐานวารสาร TCI กลุ่มที่ 2)
Contact (ติดต่อสอบถาม)
» Guidelines for Authors
ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
Guidelines for Authors (คำแนะนำการเขียนต้นฉบับ)
Account Name (ชื่อบัญชีธนาคารสำหรับการโอนค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความ)
Fee to publish a journal (ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์)
G-Journal Flow Chart (ขั้นตอนการส่งบทความ)
ส่งบทความผ่านระบบ ThaiJo
» วารสารวิชาการ
Journal Volume 1 Number 1 วารสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2555)
Journal Volume 1 Number 2 วารสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2555)
Journal Volume 2 Number 1 วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2556)
Journal Volume 2 Number 2 วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2556)
Journal Volume 3 Number 1 วารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2557)
Journal Volume 3 Number 2 วารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2557)
Journal Volume 4 Number 1 วารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2558)
Journal Volume 4 Number 2 วารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2558)
Journal Volume 5 Number 1 วารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2559)
Journal Volume 5 Number 2 วารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2559)
Journal Volume 6 Number 1 วารสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560)
Journal Volume 6 Special Issue (September 2017) วารสาร ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ (กันยายน 2560)
Journal Volume 6 Number 2 วารสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2560)
› Journal Volume 6 Number 1 วารสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560)
บทบรรณาธิการ
((Editorial))
(ผู้แต่ง : บรรณาธิการ)
สารบัญ
( Contents)
(ผู้แต่ง : บรรณาธิการ)
การปฏิรูปการปกครองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : ประสบการณ์จากสิงคโปร์ ชวา และอินเดีย พ.ศ. 2413 - 2415
(The Governmental Reform of the King Rama V : Experiences in Visiting Singapore, Java and India)
(ผู้แต่ง : โกวิท วงศ์สุรวัฒน์)
แนวคิดทางสังคมเรื่องอาชีพจากมุมมองเรื่องวรรณะในศาสนาฮินดู
(The Social Concept of Occupation on Social Caste System (Varṇa) in Hinduism)
(ผู้แต่ง : อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน)
กระบวนการสร้างประชาธิปไตยผ่านการปฏิรูปกองทัพและการสร้างความปรองดองใน ประเทศอินโดนีเซีย
(Democratization by Military Reform and Reconciliation in Indonesia)
(ผู้แต่ง : ศิวัช ศรีโภคางกุล)
บารมีทางการเมืองของ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
(Political Charisma of General Prem Tinsulanonda)
(ผู้แต่ง : ขจรศักดิ์ ไทยประยูร และสมเกียรติ วันทะนะ)
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของ บุคลากรด้านเวชระเบียน
(Guidelines for Competency Development of Medical Records Personel)
(ผู้แต่ง : ภัทร์ พลอยแหวน และ สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ)
เงื่อนไขการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ (SMEs) และภาคส่วนอื่นๆ เพื่อรองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย
(The conditions of a collaborative network between small micro enterprises (SMEs) and other sectors in Nong Khai province on devoted special economic zones)
(ผู้แต่ง : สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, อาริยา ป้องศิริ, อิมรอน โสะสันและ Daryono)
การบริหารปกครองด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับข้อสังเกตกรณีเหมืองแร่โปแตชอาเซียน จังหวัดชัยภูมิ*
(Environmental Governance and the Remarks on the Case of ASEAN Potash Mining, Chaiyaphumi Province)
(ผู้แต่ง : จักรกฤษ กมุทมาศและศุภวรรณ คล่องดำเนินกิจ)
การพัฒนารูปแบบการให้บริการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ผู้พิการและคนด้อยโอกาสทางสังคม พื้นที่ตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
(Developing a Model of the Social Welfare Services for the Elders and Disabilities in Yang Noi Sub-district, Kosumpisai District, Maha Sarakham Province)
(ผู้แต่ง : ทัชชวัฒน์ เหล่าสุวรรณ)
รูปแบบการบริหารจัดการการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร
(A Model of Promotion Management of Desirable Characteristics of Students in Basic Educational Institutes under the Office of Yasothon Primary Educational Service Area)
(ผู้แต่ง : คณาภรณ์ สีมาวงค์, สุวพร เซ็มเฮงและ ธนวรรธ ศรีวะรมย์)
ความกลัวเมียของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ในประเทศไทย
(Henpeckedness in Relationships of Students of a University of Thailand)
(ผู้แต่ง : กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ และ วรวัฒน์ เทียนศรี)
สัมฤทธิผลด้านการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยไทย
(Research Achievements of University Lecturers in Thailand)
(ผู้แต่ง : วรเดช จันทรศร,อติพร เกิดเรือง และ วิพัฒน์ หมั่นการ)
การศึกษาและพัฒนาการตลาดเกษตรอินทรีย์ ในจังหวัดกาฬสินธุ์
(The Study and Development of Organic Farm Marketing in Kalasin Province)
(ผู้แต่ง : ปนัดดา โพธินาม)
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับการพัฒนา กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเมืองขอนแก่น*
(The Proposed Policy for the Development of Khon Kaen Infrastructure Fund)
(ผู้แต่ง : ฤทธิพงษ์ รัตนพลทีและศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ)
รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้สำหรับสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดยโสธร*
( A Model of Learning Resources Management for Private Technological and Vocational College in Yasothon Province)
(ผู้แต่ง : เมธี ศรีวะรมย์,สุวพร เซ็มเฮงและ ธนวรรธ ศรีวะรมย์)
การผ่อนคลายความเคร่งครัดแบบของสัญญา
(Lessening the Rigidity of the Form Contracts)
(ผู้แต่ง : ยุวดี ผลทรัพย์, พรชัย สุนทรพันธุ์, คณาธิป ทองวีรวงศ์, ณัฐพงศ์ โปษกะบุตร และ วิษณุ เครืองาม)
บทบาทและความหมายของคติความเชื่อเรื่องคาสาปพระร่วงที่ปรากฏในชุมชนของจังหวัดสุโขทัย : กรณีศึกษาชุมชนบ้านปากน้า อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
(The Role and Meaning of Beliefs about Phra Ruang’s Curse Appears in the Community of Sukhothai Province : A Case Study of Ban Pak-Naum, Sawankhaloke, Sukhothai)
(ผู้แต่ง : พิศาล มุกดารัศมี และ กาญจนา แก้วอุด)
เจตคติต่อการข่มขื่นกระทำชำเราภรรยาตนเองของผู้ชายในจังหวัดหนึ่งบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ของประเทศไทย
(Attitudes to Marital Rape of Men in a Lower Northern Province of Thailand)
(ผู้แต่ง : อรุณี กาสยานนท์)
การบริหารจัดการสถานีตารวจตามหลักธรรมาภิบาล ของหัวหน้าสถานีตารวจนครบาล
(Police Station Management in Accordance with Good Governance Principles of the Chief of Metropolitan Police Stations)
(ผู้แต่ง : ชยุต มารยาทตร์และ ไชยา ยิ้มวิไล)
การมีส่วนร่วมของประชาชนอำเภอเขาวงในการบริหารของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
( Participation of the People of Khao Wong District in the Administration of the Chief Executive of Kalasin Provincial Administrative Organization)
(ผู้แต่ง : ราเมศร์ เลิศล้าและ สิทธิชัย ตันศรีสกุล)
บทความปริทรรศน์หนังสือ “PUBLIC ADMINISTRATION : A Very Short Introduction” (2016) by Stella Z. Theodoulou & Ravi K. Roy
(“PUBLIC ADMINISTRATION : A Very Short Introduction” (2016) by Stella Z. Theodoulou & Ravi K. Roy)
(ผู้แต่ง : นพพล อัคฮาด)