www.gjournal.ksu.ac.th   |   สำหรับเจ้าหน้าที่ 
 

» About G-Journal
ADVISORY (ที่ปรึกษาวารสาร)
Editorial Board & Peer Reviews (กองบรรณาธิการและผู้กลั่นกรองและตรวจสอบผลงาน)
Chief Editors (บรรณาธิการ)
About Governance Journal (เกี่ยวกับวารสารการบริหารปกครอง)
The Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) ranks both journals tier 1.(หนังสือรับรองมาตรฐานวารสาร TCI กลุ่มที่ 1)
The Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) ranks both journals tier 1.ผลการประเมินคุณภาพวารสารการบริหารปกครอง อยู่ใน TCI กลุ่มที่ 1
The Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) ranks both journals tier 2.(หนังสือรับรองมาตรฐานวารสาร TCI กลุ่มที่ 2)
Contact (ติดต่อสอบถาม)
» Guidelines for Authors
ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
Guidelines for Authors (คำแนะนำการเขียนต้นฉบับ)
Account Name (ชื่อบัญชีธนาคารสำหรับการโอนค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความ)
Fee to publish a journal (ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์)
G-Journal Flow Chart (ขั้นตอนการส่งบทความ)
ส่งบทความผ่านระบบ ThaiJo
» วารสารวิชาการ
Journal Volume 1 Number 1 วารสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2555)
Journal Volume 1 Number 2 วารสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2555)
Journal Volume 2 Number 1 วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2556)
Journal Volume 2 Number 2 วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2556)
Journal Volume 3 Number 1 วารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2557)
Journal Volume 3 Number 2 วารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2557)
Journal Volume 4 Number 1 วารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2558)
Journal Volume 4 Number 2 วารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2558)
Journal Volume 5 Number 1 วารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2559)
Journal Volume 5 Number 2 วารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2559)
Journal Volume 6 Number 1 วารสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560)
Journal Volume 6 Special Issue (September 2017) วารสาร ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ (กันยายน 2560)
Journal Volume 6 Number 2 วารสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2560)
› Journal Volume 5 Number 2 วารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2559)
บทบรรณาธิการ
(Editorial)
(ผู้แต่ง : บรรณาธิการ)
สารบัญ
(Content)
(ผู้แต่ง : บรรณาธิการ)
The Use of Strategic Non-Violence By Political Movements : Case Studies of the People’s Alliance for Democracy in Thailand And the People Power Revolution in the Philippines.
(การใช้ยุทธศาสตร์แบบไม่ใช้ความรุนแรงโดยกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมือง กรณีศึกษากลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในประเทศไทยและกลุ่มพลังปฏิวัติประชาชนในฟิลิปปินส์.)
(ผู้แต่ง : Thannapat Jarernpanit ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช)
บทบาทสตรี: ในมุมมองความยุติธรรมในสังคมไทย
(The Role of Women : A Perspective in Thai Social Just)
(ผู้แต่ง : บุญวดี มนตรีกุล ณ อยุธยา)
พัฒนาการกฎหมายน้ำท่วมของประเทศอังกฤษ : มอง 10 ปีแห่งการพัฒนา
(The Evolution of Flood Law in England : Looking Back at the Last 10 Years)
(ผู้แต่ง : ปีดิเทพ อยู่ยืนยง)
แนวทางการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับผู้สูงอายุ
(Guidelines of Community Learning Center For Promoting Lifelong Learning In Elderly)
(ผู้แต่ง : สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ)
การสร้างสมรรถนะเฉพาะงานของพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยระดับปฏิบัติการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแพร่
(The Study of Job Competency In Operations Prevents And Disaster Relief Officer of Local Government in Phrae Province)
(ผู้แต่ง : กานต์รวี วิชัยปะ)
การศึกษานำร่อง : ความเหมาะสมของเครื่องมือทางนโยบายด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ต่อวิถีชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากรในจังหวัดนนทบุรี
(The Pilot Study : Suitability of Non Communicable Diseases Policy Instruments to Lifestyle and Food Consumption Behavior of Population in Nonthaburi Province)
(ผู้แต่ง : ษิตาพร สุริยา)
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาไทยในเขตภาคตะวันออก
(Transformational Leadership of the Administrators of Thai Higher Education in The Eastern Region)
(ผู้แต่ง : ธิดา กมลรุ่งเรือง)
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24
(Creative Leadership Development Model for the School Director of the Secondary Educational Service Area Office 24)
(ผู้แต่ง : ทวีภรณ์ วรชิน* สมเจตน์ ภูศรี **เกรียงศักดิ์ ไพรวรรณ ***)
การประเมินโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 ในเขตพื้นที่นครบาล
(Evaluation of Leave the House with the Police during the Songkran Festival in 2015 in the Metropolitan Area)
(ผู้แต่ง : นวลลักษณ์ แสงเพิ่ม)
บทบาทของคณะผู้บริหารในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่อการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
(The Roles of Executives As a Change Leader Preparing for ASEAN Community of Department of Local Administration : The Case Study of Ubon Ratchatani Provincial Administrative Organization)
(ผู้แต่ง : อรปวีณ์ ธรรมานุชิต)
สิทธิชุมชนกับกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาบ้านคำไผ่-โนนสง่า จังหวัดกาฬสินธุ์
(Community Right and Process of Involvement in the Management of Natural Resources and Environment : Case Study of Kham Phai - Non Sa-Ngha, Kalasin Province)
(ผู้แต่ง : พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม** ,กตัญญู แก้วหานาม**,นพพล อัคฮาด** , จริยา ชาตะสุวัจนานนท์** และอาริยา ป้องศิริ**)
ความคาดหวังที่มีต่อกระบวนการขับเคลื่อนการจัดทำบริการสาธารณะแนวใหม่ในชุมชน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
(The expectation Toward the Movement Process of New Public Service in a Community : Case Study of Khamcha-i Sub - district Administrative Organization, Khamcha-i District, Mukdahan Province)
(ผู้แต่ง : ธานี สุวรรณไตรย์ และ ศรีรัฐ โกวงศ์)
การศึกษาเชิงอภิมานงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชุมชนในประเทศไทย
(Meta - Analysis of Research on Community Forest Management in Thailand)
(ผู้แต่ง : ปัญจพร คาโย* ปรารถนา ยศสุข** เฉลิมชัย ปัญญาดี*** และ สายสกุล ฟองมูล****)
การค้าประเวณีแอบแฝงในธุรกิจนวดพริตตี้สปาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
(The Furtive Prostitution in Pretty Spa Massage Business in Bangkok Area)
(ผู้แต่ง : ดารารัตน์ ฮุยเกี๊ยะ)
ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมระหว่างเรียนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
(The Study of Achievement Level In Participation of Performing a While - Learning Activity of Students Majoring In Public Administration Faculty of Political Science and Law, Kalasin University)
(ผู้แต่ง : สิรินดา กมลเขต)
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
(People ‘s Participation in Local Administration Organization Development Planning : A Case Study of Watlamud Sub-district Administrative Organization, Nakhon Chai Si District, Nakhon Prathom Province)
(ผู้แต่ง : ลัดดาวรรณ นนปะติ* และวัลลภ รัฐฉัตรานนท์**)
บทความปริทัศน์หนังสือ “A Life Beyond Boundaries : A Memoir (2016)”
( “A Life Beyond Boundaries : A Memoir (2016)” )
(ผู้แต่ง : ฑภิพร สุพร)