www.gjournal.ksu.ac.th   |   สำหรับเจ้าหน้าที่ 
 

» About G-Journal
ADVISORY (ที่ปรึกษาวารสาร)
Editorial Board & Peer Reviews (กองบรรณาธิการและผู้กลั่นกรองและตรวจสอบผลงาน)
Chief Editors (บรรณาธิการ)
About Governance Journal (เกี่ยวกับวารสารการบริหารปกครอง)
The Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) ranks both journals tier 1.(หนังสือรับรองมาตรฐานวารสาร TCI กลุ่มที่ 1)
The Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) ranks both journals tier 1.ผลการประเมินคุณภาพวารสารการบริหารปกครอง อยู่ใน TCI กลุ่มที่ 1
The Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) ranks both journals tier 2.(หนังสือรับรองมาตรฐานวารสาร TCI กลุ่มที่ 2)
Contact (ติดต่อสอบถาม)
» Guidelines for Authors
ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
Guidelines for Authors (คำแนะนำการเขียนต้นฉบับ)
Account Name (ชื่อบัญชีธนาคารสำหรับการโอนค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความ)
Fee to publish a journal (ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์)
G-Journal Flow Chart (ขั้นตอนการส่งบทความ)
ส่งบทความผ่านระบบ ThaiJo
» วารสารวิชาการ
Journal Volume 1 Number 1 วารสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2555)
Journal Volume 1 Number 2 วารสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2555)
Journal Volume 2 Number 1 วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2556)
Journal Volume 2 Number 2 วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2556)
Journal Volume 3 Number 1 วารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2557)
Journal Volume 3 Number 2 วารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2557)
Journal Volume 4 Number 1 วารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2558)
Journal Volume 4 Number 2 วารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2558)
Journal Volume 5 Number 1 วารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2559)
Journal Volume 5 Number 2 วารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2559)
Journal Volume 6 Number 1 วารสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560)
Journal Volume 6 Special Issue (September 2017) วารสาร ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ (กันยายน 2560)
Journal Volume 6 Number 2 วารสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2560)
› Journal Volume 5 Number 1 วารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2559)
บทบรรณาธิการ (editorial)
(ผู้แต่ง : บรรณาธิการ)
สารบัญ (content)
(ผู้แต่ง : บรรณาธิการ)
การปกครองของสยามก่อนการปฏิรูปการปกครอง พ.ศ.2435
(Rule in Siam Before the Government Reform of 1892)
(ผู้แต่ง : ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์)
การสร้างความปรองดองผ่านระบบจารีตประเพณีกับข้อจำกัด เรื่องความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : กรณีศึกษาการสร้างความปรองดองภายใต้ระบบเซียร์ ประเทศโซมาเลีย
(Creating Reconciliation through Traditional Systems and the Limitations of Restorative Justice: A Case Study of Reconciliation under the Xeer System in Somalia)
(ผู้แต่ง : ดร.ศิวัช ศรีโภคางกุล)
กรอบมโนทัศน์เบื้องต้นเกี่ยวกับ “ประชาธิปไตยชุมชน” ในฐานะกลไกของการจัดบริการสาธารณะแนวใหม่สำหรับประเทศไทยในศตวรรษที่ 21
(Basic of Conceptual Framework on “Community Democracy” as a New Public Service Mechanism For Thailand in the 21st Century)
(ผู้แต่ง : นพพล อัคฮาด)
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการศึกษา ระดับประถมศึกษาระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
(A Comparative Study of the Efficiency and the Effectiveness of Primary Education Management between the Provincial Administrative Organisation and the Office of the Basic Education Commission: A Service User Satisfaction Survey)
(ผู้แต่ง : กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ, ธนพร ศรียากูล, ชยงการ ภมรมาศ, สุดารัตน์ รอดบุญส่ง, วันวิชิต บุญโปร่ง, นวลลักษณ์ แสงเพิ่ม, วนิสา ภาควิชัย, ธนพล วิภาภรณ์ และ กุลนรี มณีโชติ)
ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
(The factors that affect on the Model of Managing In Master of Public Administration Program Run by the State Universities in Thailand’s Central Northeastern Region)
(ผู้แต่ง : นิเทศ สนั่นนารีและพลโท ดร.ประสารโชค ธุวะนุติ)
การศึกษาวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการนำนโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ไปปฏิบัติในจังหวัดสุรินทร์
(An Analytical study of Miss. Yingluck Shinawatra Government’s Rice Pledging Scheme Policy planning and Implementation in Surin Province)
(ผู้แต่ง : ธัญวรัตน์ แจ่มใส,ดร.จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการและ ดร.กฤษฎา นันทเพ็ชร)
ภาคประชาสังคมกับการขับเคลื่อนแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง : กรณีศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ
(Civil Society and the Mobilization of Self-Managed Province Concept : Case Study of Amnat Charoen Province)
(ผู้แต่ง : ประวิทย์ ษรสา)
ภูมิปัญญาการส่งเสริมสุขภาพเด็กในกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร ในจังหวัดสุรินทร์
(Local Wisdom In Chidren’s Health Promotion of Ethnic Group in Surin Province)
(ผู้แต่ง : รัตนาภร เรืองจิต)
ปัญหาความขัดแย้งเรื่องเขตแดนไทย-กัมพูชา : กรณีกัมพูชายื่นคำร้องขอให้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ศาลโลก) ตีความพิพากษา
(Conflict Concerning the Frontier between Thailand and Cambodia: A Case of Cambodia’s Filing the Petition to the International Court of Justice to Construct the Verdict)
(ผู้แต่ง : ณฐพร โตประยูร และ ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์)
อุปสรรคการทำธุรกรรมโอนเงินกลับประเทศของแรงงานเมียนมาร์ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์
(Problems with Return Transfer Transactions in Thai Commercial Banks by the Myanmar Labor Force)
(ผู้แต่ง : วนัญญา พงษ์ทรัพย์)
บทวิเคราะห์ความตกลงทางการค้าในระดับภูมิภาคว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา : ประโยชน์ และผลกระทบต่อระบบกฎหมายไทย
(IP Provisions in Regional Trade Agreements: Impacts and Implications on the Thai IP Framework)
(ผู้แต่ง : สุรวุธ กิจกุศลและ ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี)
การบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ของงานวรรณกรรมบนสื่อดิจิทัล
(Collective Management of Literature Works in Digital Media File)
(ผู้แต่ง : หัทญา อัศวนิเวศน์, ดร. วรรณวิภา พัวศิริและ ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี)
Local Public Health Management Capacity: A Case of Devolved Community Health Centers in Northeast Thailand
(ความสามารถในการบริหารงานสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
(ผู้แต่ง : Ampon Boonpinich and Dr.Tatchalerm Sudhiphongpracha (อำพล บุญพินิชและ ดร.ทัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา))
บทความปริทัศน์หนังสือ เรื่อง “Is the American century over?” by Nye, J. S. (2015).
(Is the American century over?)
(ผู้แต่ง : ฑภิพร สุพร)