www.gjournal.ksu.ac.th   |   สำหรับเจ้าหน้าที่ 
 

» About G-Journal
ADVISORY (ที่ปรึกษาวารสาร)
Editorial Board & Peer Reviews (กองบรรณาธิการและผู้กลั่นกรองและตรวจสอบผลงาน)
Chief Editors (บรรณาธิการ)
About Governance Journal (เกี่ยวกับวารสารการบริหารปกครอง)
The Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) ranks both journals tier 1.(หนังสือรับรองมาตรฐานวารสาร TCI กลุ่มที่ 1)
The Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) ranks both journals tier 1.ผลการประเมินคุณภาพวารสารการบริหารปกครอง อยู่ใน TCI กลุ่มที่ 1
The Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) ranks both journals tier 2.(หนังสือรับรองมาตรฐานวารสาร TCI กลุ่มที่ 2)
Contact (ติดต่อสอบถาม)
» Guidelines for Authors
ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
Guidelines for Authors (คำแนะนำการเขียนต้นฉบับ)
Account Name (ชื่อบัญชีธนาคารสำหรับการโอนค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความ)
Fee to publish a journal (ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์)
G-Journal Flow Chart (ขั้นตอนการส่งบทความ)
ส่งบทความผ่านระบบ ThaiJo
» วารสารวิชาการ
Journal Volume 1 Number 1 วารสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2555)
Journal Volume 1 Number 2 วารสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2555)
Journal Volume 2 Number 1 วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2556)
Journal Volume 2 Number 2 วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2556)
Journal Volume 3 Number 1 วารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2557)
Journal Volume 3 Number 2 วารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2557)
Journal Volume 4 Number 1 วารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2558)
Journal Volume 4 Number 2 วารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2558)
Journal Volume 5 Number 1 วารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2559)
Journal Volume 5 Number 2 วารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2559)
Journal Volume 6 Number 1 วารสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560)
Journal Volume 6 Special Issue (September 2017) วารสาร ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ (กันยายน 2560)
Journal Volume 6 Number 2 วารสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2560)
› Journal Volume 4 Number 2 วารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2558)
บทบรรณาธิการ
(editorial)
(ผู้แต่ง : บทบรรณาธิการ)
สารบัญ
(content)
(ผู้แต่ง : สารบัญ)
โครงการวิจัยเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี
(The Research Project for Data Processing on the Local Politicians in Singburi)
(ผู้แต่ง : ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ และ นพพล อัคฮาด)
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศกลุ่มนอร์ดิก
(The Sustainable Development of Nordic Countries Group)
(ผู้แต่ง : ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร*)
พื้นที่ชายแดนกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้
(Frontiers and Forest Resources Management)
(ผู้แต่ง : ดร.ภาวดี ทะไกรราช*)
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมกับภูมิปัญญาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาวภูไท
(Cultural Landscape and Indigenous Knowledge of Natural Resource and Environment Management of Phutai Tribe)
(ผู้แต่ง : อิสระ อินทร์ยา* และ เค็น เทย์เลอร์**)
รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์
(Form of People Participation for Monitoring Public Sector Operations in Local Administration in Kalasin Province.)
(ผู้แต่ง : ดร.กตัญญู แก้วหานาม** และ พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม***)
ปัจจัยต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการคอร์รัปชันในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ศึกษาในองค์การบริหารส่วนตาบล
(Anti-Corruption Factors Influence to Corruption Behaviors in Local Government in Northeast Thailand: Study in the Sub-District Administrative Organizations)
(ผู้แต่ง : พรศักดิ์ โชติพินิจ**)
ความหวาดกลัวต่ออาชญากรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
(Fear of Crime among Student of Kalasin Rajabhat University)
(ผู้แต่ง : กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ* และ นพพล อัคฮาด **)
การศึกษาวิเคราะห์ความรับผิดและการชดใช้ค่าเสียหายตามมาตรา 27 ของพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพในบริบทของประเทศไทย
(A study on Liability and Redress under Article 27 of the Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity in the Context of Thailand)
(ผู้แต่ง : เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ**)
การจ่ายสินไหมกรุณาโดยผู้รับประกันภัย
(The Ex Gratia Payment of Insurer.)
(ผู้แต่ง : อัครรัฐ สูตรสุวรรณ* พรชัย สุนทรพันธุ์** ณัฐพงศ์ โปษกะบุตร*** และ สุเมธ จานประดับ****)
ปัญหาในการบังคับใช้พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 ในกรณีการซื้อขายและการเช่าอสังหาริมทรัพย์
(The Legal Problem on the Enforcement of Escrow Agent Act, B.E. 2551 in Case of Sell and rent of Property.)
(ผู้แต่ง : ธนิตา จันทรเขตต์*)
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(Factors Influencing the Academic Positions Accession of the Academic Personnel, Rajabhat Maha Sara Kham University)
(ผู้แต่ง : จันทนันท์ จารุโณปถัมภ์*, สัญญา เคณาภูมิ**)
ปัจจัยที่ก่อให้เกิด “ประชานิยม” ทางการเมืองไทย ปี พ.ศ. 2549 – 2553
(Factors Causing “Populism” in Thai Politics, 2006 – 2010 AD.)
(ผู้แต่ง : ทรงภูมิ พรหมภาพ* และ ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์**)
รูปแบบภาวะผู้นาของหัวหน้าสถานีตารวจภูธร ในจังหวัดขอนแก่น
(Trend of Leadership of the Chiefs of Police Provincial Stations In KhonKaen Province)
(ผู้แต่ง : พันตารวจเอก สายฟ้า จิราวรรธนสกุล)
บทความปริทัศน์หนังสือ
(Democratization and Research Methods (2012) by Michael Coppedge)
(ผู้แต่ง : นพพล อัคฮาด)