www.gjournal.ksu.ac.th   |   สำหรับเจ้าหน้าที่ 
 

» About G-Journal
ADVISORY (ที่ปรึกษาวารสาร)
Editorial Board & Peer Reviews (กองบรรณาธิการและผู้กลั่นกรองและตรวจสอบผลงาน)
Chief Editors (บรรณาธิการ)
About Governance Journal (เกี่ยวกับวารสารการบริหารปกครอง)
The Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) ranks both journals tier 1.(หนังสือรับรองมาตรฐานวารสาร TCI กลุ่มที่ 1)
The Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) ranks both journals tier 1.ผลการประเมินคุณภาพวารสารการบริหารปกครอง อยู่ใน TCI กลุ่มที่ 1
The Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) ranks both journals tier 2.(หนังสือรับรองมาตรฐานวารสาร TCI กลุ่มที่ 2)
Contact (ติดต่อสอบถาม)
» Guidelines for Authors
ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
Guidelines for Authors (คำแนะนำการเขียนต้นฉบับ)
Account Name (ชื่อบัญชีธนาคารสำหรับการโอนค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความ)
Fee to publish a journal (ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์)
G-Journal Flow Chart (ขั้นตอนการส่งบทความ)
ส่งบทความผ่านระบบ ThaiJo
» วารสารวิชาการ
Journal Volume 1 Number 1 วารสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2555)
Journal Volume 1 Number 2 วารสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2555)
Journal Volume 2 Number 1 วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2556)
Journal Volume 2 Number 2 วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2556)
Journal Volume 3 Number 1 วารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2557)
Journal Volume 3 Number 2 วารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2557)
Journal Volume 4 Number 1 วารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2558)
Journal Volume 4 Number 2 วารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2558)
Journal Volume 5 Number 1 วารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2559)
Journal Volume 5 Number 2 วารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2559)
Journal Volume 6 Number 1 วารสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560)
Journal Volume 6 Special Issue (September 2017) วารสาร ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ (กันยายน 2560)
Journal Volume 6 Number 2 วารสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2560)
› Journal Volume 4 Number 1 วารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2558)
บทบรรณาธิการ
(editorial)
(ผู้แต่ง : -)
สารบัญ
(content)
(ผู้แต่ง : -)
อิทธิพลภาวะผู้นำาที่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมองค์กรและความ พึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากร สังกัด มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย
(The Leadership Influence to Organization Culture and Satisfaction of Academician and Staff of Private University in Thailand)
(ผู้แต่ง : ดร.วีระศักดิ์ จินารัตน์)
ความสาเร็จในการรวมตลาดอาเซียน อีกไกลแค่ไหน? : สะท้อน จากความพร้อมของกฎหมายและนโยบายการแข่งขันทางการค้า ของอาเซียนในการจัดการปัญหาผู้ประกอบการที่มีอานาจเหนือ ตลาด
(How far reach the goal of ASEAN market integration? : reflect through the readiness of ASEAN Competition Law and Policy in coping with an abuse of a dominant position)
(ผู้แต่ง : รุ่งนภา อดิศรมงคล)
แนวคิดรัฐ-เขตแห่งวัฒนธรรม : ข้อเสนอบนความหลากหลาย ทางชีวชาติพันธุ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ ชนชาติพื้นเมือง
(Cultural State-Cultural Sphere: The New Paradigm base on the Diversity of Cultural and Indigenous People.)
(ผู้แต่ง : ดร.ธันวา ใจเที่ยง*, ปัญญา เถาว์ชาลี**, นพพล อัคฮาด***, ดร.กตัญญู แก้วหานาม)
สถานะของปัจเจกชนภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ สมัยปัจจุบัน
(Individuals’ Status under Present International Law)
(ผู้แต่ง : วรพจน์ สืบประเสริฐกุล)
รัฐ ธุรกิจ ประชาสังคม และองค์กรปกคร องส่วนท้องถิ่น : กรณี ศึกษาย่านนิมมานเหมินท์ จังหวัดเชียงใหม่
(State, Business, Civil Society and Local government : A Case Study of Nimanhaemin Area, Chiang Mai Province.)
(ผู้แต่ง : ปฐวี โชติอนันต์)
การประเมินเครื่องมือธรรมาภิบาล : การมีส่วนร่วมและ การเสริมแรงพลังชุมชน
(Evaluating Governance Measure : Participation and Empowerment)
(ผู้แต่ง : บุญทิวา พ่วงกลัด)
สิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาป่าชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี
(Community Rights and Sustainable Natural Resources Management: A Case Study of Community Forest in Ubon Ratchathani Province)
(ผู้แต่ง : กาญจนา คุ้มทรัพย์)
สภาพการปรับตัวและแนวทางการบริหารจัดการผู้สูงอายุในการ ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับชุมชน : กรณีศึกษาอำาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
(The Adaptation Status And the Management Method of the Elder Group Living with the Community : the Case Study of Namon District, Kalasin Province.)
(ผู้แต่ง : สิรินดา กมลเขต)
ความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างผู้แทนในระดับต่างๆ กับ เครือข่ายเสื้อแดงในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน : กรณีศึกษาหมู่บ้านโพน นาดี - โพนวิสัย อำาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
(The Political Relationship Between the Representatives in Each Level and the Red -Shirts Network in the Village Arena Level: the Case Study of the Phonnadi -Phonvisai Village, Kaowong District, Kalasin Province.)
(ผู้แต่ง : นพพล อัคฮาด)
การปฏิวัติการคมนาคมกับการรวมศูนย์อำานาจของรัฐในสยาม พ.ศ. 2435-2475
(The Transportation Revolution and the Centralization of the State in Siam 1892-1932)
(ผู้แต่ง : วิภัส เลิศรัตนรังษี* และ ดร. สมเกียรติ วันทะนะ**)
การนำโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ไปสู่การปฏิบัติ : กรณีศึกษาตำบลนาแก อำเภอ คำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
(The Implementation of The Rice Pledging Scheme of Yingluck Shinawatra Government : A Case Study of Na Kae Subdistrict, Kham Khuean Kaeo District, Yasothon Province.)
(ผู้แต่ง : รุ่งทิพย์ ละมุล* และดร. เกวลิน ศีลพิพัฒน์**)
ความสนใจและความต้องการของเยาวชนในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
(The Interest and Needs of Youth In AgriculturalOccupation : A Case Study of Banthaen Subdistrict AdministrationOrganization,Banthaen District, Chaiyaphoom Province.)
(ผู้แต่ง : วิลัยวรรณ์ แฝดสุระ*และ ดร.เพ็ญณี แนรอท**)
บทวิจารณ์หนังสือ: The Public Administration Theory Primer โดย George Frederickson and Kevin B. Smith
(Book Review: The Public Administration Theory Primer by George Frederickson and Kevin B. Smith)
(ผู้แต่ง : อัยรวี วีระพันธ์พงศ์*)